Mastercard - Svensk sekretesspolicy

Ikraftträdande: 17 februari 2017

Mastercard International Incorporated (även kallat Mastercard) och dess dotterbolag (tillsammans "Mastercard") respekterar din integritet. I den här svenska sekretesspolicyn beskrivs vilket slags personlig information vi samlar in, hur den används och vilka som får ta del av den samt de val du kan göra angående Mastercards användning av informationen. Vi beskriver även de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår sekretesshantering.

De enheter hos Mastercard som är ansvariga för insamlingen och användningen av din personliga information finns angivna under rubriken ”Så kontaktar du oss”.

För att stämma överens med lokala bestämmelser och juridiska krav kan Mastercards sekretesshantering skilja sig åt mellan de länder där vi är verksamma.

På den här sidan hittar du:

Information som vi samlar in

Mastercard kan få information om dig från många olika källor. Vi kan få information om dig genom vårt arbete med att administrera korttransaktioner. Vi kan även ha en direkt kundrelation med dig och du kan välja att ge oss personlig information inom ramarna för den relationen.

Som administratör av korttransaktioner och leverantör av kringtjänster får vi personlig information om dig från finansinstitut och andra organisationer i samband med dina korttransaktioner. Vi kan också få information om dig från företag som använder Mastercard-produkter eller -tjänster, offentligt tillgängliga informationssystem, företag som undersöker konsumentbeteende och kommersiella informationstjänster. I detta sammanhang tar vi emot information om kortnummer, det säljande företagets namn och plats, datum och det totala belopp som transaktionen avser. Av vikt är att vi inte behöver kortinnehavarens namn eller kontaktuppgifter för att kunna utföra betalningstransaktionen.

Dessutom kan du välja att lämna information direkt till oss. Det kan du till exempel göra på våra webbplatser, i samband med marknadsföring eller kommunikation, via sociala medier, tillsammans med en Mastercard-produkt eller -tjänst, när du tar del av ett erbjudande eller en kampanj eller i samband med en faktisk eller potentiell affärsrelation eller anställning.

Vi kan få tillgång till personlig information av följande slag:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress samt telefon- och faxnummer)
 • Kontaktuppgifter för företag (t.ex. befattning, avdelning och organisationsnamn)
 • Användarnamn och lösenord
 • Kortinformation
 • Ekonomisk information (t.ex. information om bankkonton och uppgifter från konsumentundersökningar)
 • PIN- eller åtkomstkod (som SecurID®- eller SoftID®-kod)
 • Kontaktuppgifter gällande dina vänner eller andra personer som du vill att vi ska kontakta
 • Innehåll som du själv tillhandahåller (t.ex. foton, texter och kommentarer)
 • Innehåll som du tillhandahåller via sociala medier
 • Anställningsuppgifter
 • Identifikation av mobila enheter
 • Data för geografisk lokalisering
 • Annan information (till exempel köpbeteende och köppreferenser, språk, ålder, födelsedatum, kön och civilstånd)

Vi samlar automatiskt in viss information när du interagerar med våra annonser eller mobila applikationer eller besöker våra webbplatser eller andra digitala forum, bl.a. i form av cookies och webbsignaler. Vi samlar in följande information på det här sättet: IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, hänvisnings-URL samt vad som gjorts på en webbplats och datum och klockslag för besöken. En cookie är en textfil som en webbserver placerar på en dators hårddisk. En webbsignal ("web beacon", också kallad internettagg, pixeltagg eller clear GIF) används för att sända information tillbaka till en webbserver. Läs mer om hur vi använder cookies under avsnittet ”Så här använder vi informationen som vi samlar in”.

Vi kan komma att använda tredjeparts analysverktyg för våra hemsidor och mobilapplikationer, exempelvis Adobe Omniture. De som tillhandahåller dessa analystjänster använder tekniker som cookies och webbsignaler för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder våra hemsidor och applikationer.

Vi, de som tillhandahåller de tjänster vi använder och våra samarbetspartners kan också komma att samla in information om dina aktiviteter på våra hemsidor och applikationer i syfte att kunna erbjuda dig innehåll och reklam utformad utifrån dina individuella intressen. Informationen som samlas in i detta syfte kan avse vilka hemsidor du besöker, vilka annonser du klickar på och de åtgärder du tar på våra hemsidor och applikationer. Se avsnittet “Dina rättigheter och val” i denna svenska sekretesspolicy för att få reda dina möjligheter att begränsa att information om dina internetvanor används i marknadsföringssyfte.

Tillbaka till toppen

Så här använder vi informationen som vi samlar in

Vi kan använda informationen vi får om dig för att:

 • Bearbeta dina korttransaktioner (t.ex. godkännande, clearing, betalning, återköp och andra liknande åtgärder för att lösa tvister)
 • Skydda mot och förebygga bedrägerier, obehöriga transaktioner, fordringar och andra betalningsskyldigheter samt hantera riskexponering och franchisekvalitet
 • Skapa och hantera ditt onlinekonto och besvara dina frågor
 • Tillhandahålla och administrera produkter, tjänster och kampanjer (inklusive tävlingar, program och andra erbjudanden) och kommunicera med dig angående dessa
 • Publicera företagsregister (där kontaktuppgifter för företag kan finnas med)
 • Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (t.ex. utveckla nya produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, utvärdera vår marknadsföring, analysera våra produkter, tjänster och webbplatser; främja våra webbplatsers funktionalitet och utföra redovisnings-, gransknings-, fakturerings-, avstämnings- och inkassoåtgärder)
 • Övervaka användningen av och förbättra våra interaktiva resurser
 • Utföra avpersonifiering av information och förbereda sammanställda datarapporter avseende avpersonifierad information (innehållande, men inte begränsad till, följande: sammanställningar, analyser, modeller för analys och andra sammanställda rapporter) i syfte att kunna ge råd till våra egna enheter, kunder och samarbetspartners om tidigare och potentiellt kommande mönster vad gäller utgifter, bedrägeri och andra slutsatser som kan dras med beaktande av dessa data.
 • Undersöka ditt intresse av att bli anställd och kontakta dig angående en eventuell anställning på Mastercard
 • Se till att våra Användarvillkor följs
 • Följa tillämpliga lagar och branschstandarder och våra egna riktlinjer och policydokument
 • Vi kan även använda informationen på andra sätt som vi upplyser dig om i samband med att vi samlar in den.

Kakor (cookies) kan användas på denna webbplats för statistiska ändamål (t ex för att förstå hur många användare som besöker webbplatsen, återvänder hit, navigerar vidare till andra av Mastercards eller våra partners webbplatser, hur användarna hamnade här, och vilka sidor som besöks). Ändamålen med statistiken är att anpassa serverkapaciteten till antalet besökare, förbättra din upplevelse av webbsidan, och anpassa vår marknadsföringsstrategi. Vi använder även sessionskakor för att underlätta din navigering på webbplatsen. Sessionskakorna kommer att raderas automatiskt när du stänger din webbläsare, medan andra kakor lagras under längre perioder. Titta på din webbläsares hjälpsidor för att få information om hur du ställer in din webbläsare så att den inte accepterar kakor och raderar kakor som redan har accepterats av din dator.

Tillbaka till toppen

Information som vi delar med oss av

Vi säljer inte eller röjer på annat sätt personlig information som vi samlar in om dig, förutom vad som anges i denna policy eller som vi informerar dig om då informationen samlas in.

Vi delar med oss av information för att kunna utföra korttransaktioner och andra aktiviteter som du begär. Vi kan dela med oss av informationen som vi samlar in till dotterbolag, finansinstitut som utfärdar kort eller bearbetar korttransaktioner, organisationer som hjälper till att förebygga kortbedrägerier samt näringsidkare. Till exempel ger vi information till finansinstitut om de transaktioner som Mastercard bearbetar för deras kortinnehavare. Dessutom kan vi dela med oss av personlig information till annan tredje part med samtycke från den person som informationen gäller.

Vi kan också dela med oss av informationen till de företag som utför tjänster på uppdrag av oss. Vi ger inte de här tjänsteleverantörerna behörighet att använda eller röja informationen förutom i den utsträckning som är nödvändigt för att utföra vissa tjänster på uppdrag av oss eller för att följa gällande lagstiftning. Tjänsteleverantörerna har genom sina avtal med oss förbundit sig att se till att personlig information behandlas med sekretess och på ett säkert sätt.

Mastercard överför personlig information till företag ansluta till Mastercards globala sekretesspolicy eller som vi annars informerar dig om vid tidpunkten då informationen samlas in.

Vi samarbetar med andra organisationer vad gäller vissa funktioner som du kan välja att använda på våra webbplatser. Dessa funktioner, bland annat sociala nätverk och geografiska sökverktyg, sköts av tredje part som inte ingår i Mastercard. En sådan organisation kan använda personlig information i enlighet med sina egna sekretessregler. Namnen på de organisationer som berörs finns angivna på de webbplatser där funktionerna erbjuds. Vi råder dig att läsa igenom den tredje partens sekretesspolicy om du använder de här funktionerna.

Vi kan även lämna ut information om dig (i) om lagen eller en rättslig process kräver att vi gör det, (ii) till polismyndigheter eller andra som företräder staten, eller (iii) när vi gör bedömningen att utlämnande av information är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysiska skador eller ekonomiska förluster, eller i samband med en polisutredning gällande misstänkta eller faktiska bedrägerier eller olagliga handlingar.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta personlig information om dig för den händelse att vi skulle helt eller delvis sälja eller överlåta vår verksamhet eller våra tillgångar. Om en sådan försäljning eller överlåtelse skulle ske, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att förvärvande part använder den information som du har lämnat till oss på ett sätt som stämmer överens med vår svenska sekretesspolicy. Efter en sådan försäljning eller överlåtelse kan du kontakta den organisation som vi överlåtit informationen till om du har frågor angående bearbetningen av informationen.

Tillbaka till toppen

Dina rättigheter och val

Du kan ha vissa rättigheter när det gäller den personliga informationen vi sparar om dig. Vi ger dig olika valmöjligheter när det gäller typen av personlig information som vi samlar in om dig, hur vi använder den informationen och hur vi kommunicerar med dig.

Du kan välja att inte lämna personlig information till Mastercard genom att avstå från att göra en korttransaktion. Du kan också avstå från att skicka in information direkt till oss. Ifall du inte tillhandahåller personlig information när det efterfrågas är det möjligt att du inte kommer kunna ta del av och dra nytta av Mastercards produkter och tjänster till fullo och det är möjligt att vi inte kan förse dig med information avseende våra produkter, tjänster och kampanjer.

Du kan välja att inte ha ett unikt identifieringsnummer för cookies som tilldelats din dator för att undvika insamling och analys av data som inhämtas från våra webbplatser. Om du vill avregistrera dig klickar du här. De flesta webbläsare ger information om hur du blockerar nya cookies, hur du meddelas när en ny cookie tas emot och hur du kan avaktivera befintliga cookies. Observera dock att utan cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser till fullo.

Vi kan exempelvis använda tjänsteleverantörer för publicering på tredjeparters webbplatser. De kan använda cookies när de visar reklam för dig. Denna reklam kan vara utformad baserat på data som vi och andra samarbetspartners har samlat in. Dessutom kan vissa av de aktörer som tillhandahåller de tjänster vi använder, och våra samarbetspartners, samla in information avseende din internetanvändning över tid och även hos tredjeparts hemsidor för att utforma dessa reklamannonser. Mastercards reklam visas ibland tillsammans med ikoner som kan vara till hjälp för konsumenter för att (i) ge information om hur deras data används och (ii) låta konsumenterna bestämma hur deras data ska användas. Klicka här eller på ikonen i vår riktade marknadsföring för att lära dig mer om möjligheterna att begränsa att information om din internetanvändning används i marknadsföringssyfte. Du kan informera våra tjänsteleverantörer om att de inte ska använda cookies för att visa reklam för dig genom att klicka på Välj bort cookies.

Du kan när som meddela oss att vi ska upphöra med att skicka marknadskommunikation till dig med e-post. Det gör du genom att klicka på länken för att säga upp prenumerationen. Länken finns i de e-postmeddelanden du får från oss. Du kan även kontakta oss på de sätt som anges nedan. Du kan också avregistrera dig från sådan e-post från Mastercard genom att klicka här. Du kan stoppa reklambrev med vanlig post från Mastercard genom att följa instruktionerna för avregistrering som kan medfölja i ett reklamkampanjsbrev. Du kan också avregistrera dig från reklamkampanjsbrev från oss genom att kontakta oss på de sätt som anges nedan. Det kan hända att du från andra organisationer får reklamkampanjsbrev som innehåller en logotyp för Mastercard, Maestro eller Cirrus. Kontakta den ansvariga organisationen om du inte önskar sådan marknadskommunikation. Som nämnts ovan kan vi avpersonifiera information för att utföra dataanalyser. Om du vill avregistrera dig klickar du här.

Om din arbetsgivare ger din personliga information till Mastercard kan du ha vissa valmöjligheter vad gäller Mastercards användning eller utlämning av informationen. Kontakta din arbetsgivare för att få veta mer om dina möjligheter och hur du utövar dem.

Du kan ta tillbaka ett medgivande som vi tidigare mottagit, eller när som helst framföra invändningar, på saklig grund, mot bearbetningen av din personliga information. Vi kommer fortsättningsvis att tillämpa dina nya val. I några fall kommer du inte att kunna ta del av vissa av Mastercards produkter eller tjänster när du tar tillbaka ditt medgivande om att Mastercard använder eller lämnar ut din personliga information.

Om du är bosatt i European Economic Area (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz kan du meddela oss att vi inte ska lämna ut din personliga information till tredje part, förutom (i) till tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster på uppdrag av oss, (ii) om vi skulle sälja eller överlåta hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar, (iii) om utlämnande krävs enligt lag eller genom en rättslig process, (iv) till polismyndigheter eller andra som företräder staten, eller (v) när vi anser att sådant utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysiska skador eller ekonomiska förluster, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller andra olagliga handlingar. Om du är bosatt i European Economic Area (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz använder vi din personliga information endast för de syften som anges i denna policy om vi inte har juridisk grund, t.ex. ditt samtycke, att använda den för andra syften. När lagen så kräver inhämtar Mastercard ditt samtycke när vi samlar in personliga data för (i) marknadsföring (ii) som anses känslig enligt gällande lag.

I enlighet med tillämpbara lagar kan du ha rätt att begära att få tillgång till, och få information om, de personliga data vi samlar in om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personliga data och få uppgifterna blockerade eller borttagna utifrån dina önskemål. Rätten att få tillgång till personlig information kan begränsas av lokala juridiska krav.

Utöver de rättigheter som beskrivs i den svenska sekretesspolicyn har du även rätt att skriftligen och en gång om året begära information angående de personuppgifter som behandlas av oss rörande dig, varifrån vi har samlat in dessa, ändamålen med behandlingen av dem, och mottagarna eller kategorier av mottagare av dina personuppgifter.

Om du vill ändra dina val kan du be oss att ta bort din information från vårt adressregister för utskick eller skicka en sådan begäran. Kontakta oss på de sätt som anges nedan.

Ifall vi misslyckas med att efterleva dina förväntningar vad gäller behandling av personuppgifter eller om du önskar anmäla klagomål avseende vår hantering av personuppgifter, berätta gärna detta då det ger oss möjlighet att åtgärda problemet. Du kan kontakta oss genom de kontaktvägar som anges under ”Så här kontaktar du oss” nedan. För att underlätta vårt arbete var god ge oss alla detaljer som berör det aktuella ärendet. Vi har för avsikt att gå igenom och svara på alla klagomål inom rimlig tid.

Ifall du tillhandahåller oss information avseende någon annan individ så ska du säkerställa att tillhandahållandet av informationen till oss och vår användning av informationen som den beskrivs för dig är förenlig med tillämplig lag, exempelvis ska du informera den individ informationen berör om behandlingen av informationen och inhämta dennes medgivande i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag.

Tillbaka till toppen

Internationella dataöverföringar

Vi kan komma att överföra data till länder utanför det land där datan ursprungligen samlades in. Dessa länder har eventuellt inte samma dataskyddslagar som det land där uppgifterna angavs. När vi överför personlig information om dig till andra länder skyddar vi den informationen i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

Mastercard är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra tjänster kan det hända att vi behöver överföra dina personuppgifter mellan flera olika länder, inklusive USA där vi har vårt huvudkontor. Vi följer gällande lagstiftning om adekvat integritetsskydd vid överföring av personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Framför allt har vi etablerat och implementerat en rad bindande företagsinterna regler (Binding Corporate Rules, “BCR”) som av dataskyddsmyndigheterna inom EES har bedömts erbjuda en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar globalt. En kopia av våra BCR-regler finns här.

Tillbaka till toppen

Så här skyddar vi personlig information

Vi tillämpar lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsbestämmelser utformade för att skydda den personliga information du lämnar mot oavsiktlig, olaglig eller oauktoriserad förstörelse, förlust, förändring, åtkomst, utlämning eller användning. Vi använder SSL-kryptering på många av de webbplatser som vi överför viss personlig information från.

Din information kommer att lagras av Mastercard endast under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats i denna svenska sekretesspolicy eller som i övrigt krävs enligt lag. Därefter vidtar vi åtgärder för att radera eller permanent avpersonifiera personlig information som inte längre är nödvändig.

Tillbaka till toppen

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta för dig och för att tillhandahålla ytterligare information. De här webbplatserna kan drivas utan koppling till Mastercard. En länkad webbplats kan ha egen information om eller egna riktlinjer för sekretess som vi råder dig att läsa om du besöker en länkad webbplats. I de fall då en länkad webbplats som du besöker inte ägs eller kontrolleras av Mastercard är vi inte ansvariga för dess innehåll, användning eller sekretesshantering.

Tillbaka till toppen

Nya tillägg i vår svenska sekretesspolicy

Denna svenska sekretesspolicy kan uppdateras ibland och innehålla information om ändringar i vår hantering av personlig information utan att vi informerat om dessa ändringar i förväg. Vi kommer att publicera tydlig information på våra webbplatser för att meddela dig om viktiga ändringar av vår svenska sekretesspolicy och ange överst i policyn när den senast uppdaterades.

Tillbaka till toppen

Så här kontaktar du oss

Mastercard är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via denna webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer angående den svenska sekretesspolicyn, eller om du vill att vi ska göra ändringar i informationen vi har om dig eller dina val klickar du här. Du kan även skriva till:

Mastercard Sweden AB
Kungsgatan 33, 4th floor
111 56 Stockholm
Organisationsnummer: 516408-7990
stockholm@mastercard.com

Tillbaka till toppen