SMS gällande uttagsautomater

Användarvillkor

SMS gällande uttagsautomater

Följande villkor och bestämmelser gäller för användning av Mastercards lokaliseringstjänst av uttagsautomater med SMS-meddelanden (”Tjänst”). Entiteten eller personen som använder tjänsten kallas "användare" eller "du". Mastercard International Incorporated, tjänsteleverantören, kallas "Mastercard", "vi" eller "oss".

FÖLJANDE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL OCH GENOM ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST OCH KLICKA PÅ "JAG HAR LÄST OCH GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER" BEKRÄFTAR DU ATT DU KÄNNER TILL OCH GODTAR ATT FÖRBINDA DIG TILL DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten låter användaren erhålla adressinformation för uttagsautomater som levereras till användaren från Mastercard via sms-meddelanden till mobiltelefoner, enligt den utförliga beskrivningen som finns i de tjänstebeskrivningar som Mastercard tillhandahåller. Mastercards tjänst upphör när sms-meddelandet är överfört från överföringskällan och Mastercard är inte ansvarig för tjänsten efter en sådan överföring.

Användning av tjänsten

Användaren är ansvarig för att tillhandahålla ett korrekt mobilnummer som tillhandahålls av en deltagande operatör. Användaren är ansvarig för de ekonomiska skyldigheterna gentemot mobilkontot genom vilket tjänsten erhålls, under användarens egna överenskommelser med mobiloperatören. Användaren godkänner att standardavgifter för sms och/eller andra avgifter kan debiteras användaren för sådan åtkomst. Mastercard är inte ansvariga inför användare som yrkar att de inte givit tillstånd till användning av deras mobiltelefoner för dessa tjänster. Användaren är ensam och fullständigt ansvarig för alla yrkanden som uppstår genom användarens användning av tjänsten från personer eller entiteter som yrkar på att de inte godkänt användningen av deras mobilkonto för att ta emot textmeddelanden, eller personer eller entiteter som yrkar på att de inte godkänt att användningen av deras mobilkonto ska debiteras

Om användaren inte äger mobiltelefonen som användaren avser använda för denna tjänst, intygar du att du har erhållit tillstånd från ägaren innan tjänsten används. Om du är yngre än 18 år garanterar du att du har erhållit en förmyndares tillstånd och medgivande före sådan användning. Tjänsterna är för användarens personliga bruk. Användaren får inte överföra eller återöverföra, sända, återsända eller använda någon del av den här tjänsten för kommersiellt bruk.

Problem och hjälp

Om du beställer en tjänst och inte erhåller den, eller om du har några frågor eller kommentarer, ber vi dig omedelbart meddela oss detta genom att välja länken "Vanliga frågor/Kontakta oss" på Mastercard.com och sedan följa anvisningarna.

Användarinformation

Den enda information som tillhandahålls av användaren i anslutning till tjänsten är det mobilnummer till vilket adressuppgifter överförs. Vi använder endast det här numret för att tillhandahålla tjänsten och behåller inte någon kopia av numret när tjänsten levererats. Du ger oss tillstånd att använda numret i detta syfte. För en utförligare beskrivning av hur Mastercard hanterar personuppgifter se vår sekretesspolicy.

Garantier och ansvarsbegränsningar

Vi kan inte garantera kontinuerlig eller säker tillgång till våra tjänster, och användning av tjänsten och webbplatsen kan störas av faktorer utanför vår kontroll. I enlighet därmed, i den omfattning som tillåts av lagen, utesluter och avsäger vi oss alla uttryckliga och antydda garantier, villkor och bestämmelser. Vi är inte ansvarsskyldiga för förlust av pengar, goodwill eller rykte, eller någon direkt, särskild, indirekt eller påföljande skada som uppstår genom din användning av vår tjänst eller webbplats. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivningar av garantier eller undantag från skador, så sådana friskrivningar och undantag behöver inte nödvändigtvis gälla dig.

Oavsett föregående paragraf, om vi bedöms vara ansvariga begränsas vår skyldighet mot dig eller någon tredje part till den större delen av (a) den totala summan för avgifter du betalat oss för tjänsten under de 12 månader som föregått den handling som givit upphov till skyldigheten, samt (b) 100 USD.

Skadeersättning

Du gottgör och håller oss (och våra tjänstemän, chefer, representanter, dotterbolag, samarbetspartners och anställda) skadeslösa och fria från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av att du brutit detta avtal, eller att du brutit mot någon lag eller tredje parts rättigheter, eller din användning av tjänsten, i sådan utsträckning som inte orsakats av att vi brutit överenskommelsen.

Övrigt

Om någon del av det här avtalet befinns vara ogiltigt eller ogenomförbart till följd av ett juridiskt eller motsägande dekret eller beslut från behörig jurisdiktion, förblir återstoden av detta avtal giltigt och genomförbart enligt dessa villkor. Ändringar eller tillägg i dessa villkor och bestämmelser kan göras av oss när som helst efter vårt eget gottfinnande. Dessa ändringar träder i kraft från det datum de publiceras. Besök regelbundet den här sidan för eventuella ändringar. Dessa villkor och bestämmelser kompletterar de allmänna villkoren och bestämmelserna samt sekretesspolicyn som gäller vid användning av Mastercards webbplats och tillsammans med dessa utgörs den hela, kompletta och slutliga överenskommelsen med avseende på det aktuella ämnet. Alla ärenden är underställda svensk lag och jurisdiktion.